Nghị viện châu Âu đã thông qua Quy định mới của EU về kiểm một số mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu vào EU liên quan đến phá rừng và suy thoái rừng

Ngày 19/4/2023, Nghị viện châu Âu đã thông qua một thỏa thuận với các quốc gia thành viên EU về kiểm soát một số mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu vào EU liên quan đến phá rừng và suy thoái rừng . Thỏa thuận này mở đường cho việc Hội đồng các quốc gia… Đọc tiếp Nghị viện châu Âu đã thông qua Quy định mới của EU về kiểm một số mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu vào EU liên quan đến phá rừng và suy thoái rừng